top of page

Warunki reklamacji

Aby przyspieszyć procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży przygotowaliśmy dla Klientów
do pobrania wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Wysłanie go do nas wraz z towarem i dowodem zakupu ułatwi w znacznym stopniu pracę i przyspieszy proces odstąpienia od umowy.

Adres do wysyłki: 

Lena Rutkowska

Sklep Zielarski  Szamanka

05-190 Nasielsk ul. Kilińskiego 22

Do przesyłki należy dołączyć wypełniony formularz wymiany wraz z dowodem zakupu.

PRZED WYSYŁKĄ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
I POINFORMUJ NAS O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim: 
- swój e-mail do sklepu i numer zamówienia 
- imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego 
- nr konta i dane do przelewu 

TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ
GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU !
KOSZTY OPAKOWANIA I ODESŁANIA TOWARU PONOSI KLIENT 

INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZYJMUJEMY PACZEK WYSŁANYCH DO NAS ZA POBRANIEM !

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
i korzystającemu ze sklepu internetowego https://www.sklepzielarskiszamanka.com/ przysługuje na podstawie
przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru,bez podania
przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta.

Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu konsument wyśle
oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany adres. W przypadku odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. 

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 68 ust. 3l oraz 3m ustawy z dnia 6 września 2001 r.
- Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)
Produkty będące produktami leczniczymi wydawanymi z apteki ogólnodostępnej lub
punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi.

Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy produktu leczniczego,
zwracanego aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej,
niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

Formularz zwrotny w linku

Warunki reklamacji: Tekst
bottom of page